ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน