ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

            การศึกษาไทยในปัจจุบัน นับว่าต้องการการแก้วิกฤตหลายอย่าง การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งทางปัญญาโดยรอบด้านโดยเร็ว เพราะปัญหาหลัก ๆ นั้นมีมากมาย แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ดังนั้น เราจึงอยากยก ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มาเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาของไทย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการศึกษาที่ยั่งยืน

รายละเอียดของประเด็นปัญหา

ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

1. ด้านการบริการจัดได้ไม่ทั่วถึง

            อย่างที่เราทราบกันดีว่า ระบบการศึกษาของไทยนั้น เข้าถึงได้อย่างไม่ทั่วถึงสักเท่าไหร่ ประสิทธิภาพต่ำ รัฐบาลไทยใช้งบประมาณการศึกษาสูงมีสถาบันการศึกษา และผู้เข้าเรียนระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่เด็กวัยเรียนยังได้เรียนระดับอนุบาลถึงการศึกษาบังคับ (ม.3) ได้ไม่ทั่วถึง มีปัญหาออกกลางคันสูงมาตลอด ส่วนใหญ่คือเด็กวัยที่ควรได้เรียนระดับมัธยมปลาย (ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา) แต่ไม่ได้เรียน สาเหตุมาจากความยากจน เรียนไม่ได้ดี เบื่อหน่าย มีปัญหาด้านต่าง ๆ แรงงานผู้มีงานทำเกือบครึ่งหนึ่งยังจบการศึกษาแค่ชั้นประถมและต่ำกว่า ขณะที่หลายประเทศที่ใช้งบการศึกษาเป็นสัดส่วนต่อ GDP ต่ำกว่าไทย สามารถให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนได้ทั่วถึงกว่า และผลิตแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษาได้เป็นสัดส่วนสูงกว่าไทย 

2. ด้านคุณภาพ การกระจาย และคุณภาพการศึกษา

            หลากหลายที่ หลากหลายถิ่นการศึกษา ที่มีคุณภาพต่ำ การศึกษาของชุมชน ไม่มีสิทธิสูงเท่าการศึกษาของในเมืองเด็ก เล็กวัย 3-5 ปี ที่ได้เรียนขั้นปฐมวัยยังคงมีสัดส่วนต่อประชากรวัยเดียวกันต่ำ และที่ได้เรียนส่วนใหญ่ก็ได้เรียนในศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพปานกลางและต่ำ ทั้งที่วัยนี้สมองพัฒนามากที่สุด ถ้าลงทุนทำให้เด็กทุกคนได้เรียนอนุบาลดีๆแบบเตรียมความพร้อม(เรียนแบบเล่นและทำกิจกรรม) สอดคล้องกับการทำงานของสมอง จะสร้างให้เด็กไทยฉลาดมากขึ้นและมีโอกาสเรียนในชั้นสูงได้ดีขึ้นด้วย สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาคุณภาพแตกต่างกันสูงมากระหว่างโรงเรียนมีชื่อเสียงในเมืองราว 400 แห่ง และโรงเรียนทั่วไปอีก 3 หมื่นกว่าแห่ง ลูกคนรายได้ต่ำที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำกว่าและมีปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคมอื่น ๆ ประกอบ ต้องออกกลางคัน คือเรียนไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสัดส่วนสูง

3. ด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา

            แต่ละสถานศึกษา เราต้องยอมรับว่าระบบการบริหารจัดการนั้น จะไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่ ปัญหาคือ การบริหารแบบราชการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง และวิธีการทำงานตามข้อบังคับคำสั่งระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นงานเชิงปริมาณและการทำงานถูกระเบียบ ไม่ได้นำไปสู่การบริหารที่ดีในแง่เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ขาดระบบตรวจสอบดูแลความรับผิดชอบ (Accountability) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ส่วนใหญ่ทำงานเพื่อรักษาสถานภาพ,ประโยชน์ของตนเองที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้บังคับบัญชา มากกว่าเพื่อพัฒนานักเรียนของตนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างทั่วถึง แม้จะมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงบ้าง แต่คือสถานศึกษาใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นส่วนน้อยของสถานศึกษาทั้งหมด ไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการกระจายการบริหารทรัพยากรและส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึงมากกว่า

4. ปัญหาการขาดแคลนครู

            สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ยังขาดแคลนมากในปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจภาวะการขาดแคลนครูในสังกัด ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกค) เมื่อต้นปี 2550 พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศยังขาดแคลนครูประมาณ 70,000 คน (สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี. 2550: ออนไลน์) ทั้งนี้มีสาเหตุจากหลายประการอาทิการผลิตและบรรจุครูไม่สัมพันธ์กัน นโยบายของรัฐในการจำกัดกำลังคนภาครัฐและการคืนอัตรากำลังทดแทนขาดดุลยภาพ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด การกำหนดเกณฑ์การคืนอัตรากำลังของสำนักงานข้าราชการครู ฯ กับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐไม่ตรงกัน รวมถึงนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังครูไม่ได้ผล ฯลฯ ทำให้ครูแต่ละคนต้องทำงานหนัก มีเวลาในการเตรียมการสอนและถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ

ทิ้งท้าย

            การปฏิรูปการศึกษาของไทยที่สำคัญ ยังคงต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องรวมทั้งการปฏิรูปปัญหาวัฒนธรรมการเรียนรู้จากแบบท่องจำ เพื่อสอบเป็นการคิดวิเคราะห์ การคัดเลือกคนเข้าทำงาน และประเมินผลเลื่อนความดีความชอบ ต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความตั้งใจทำงาน รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

            การเดิมพันกับไพ่บาคาร่านั้น เป็นเกมการเดิมพันที่นิยมเล่นกันมาอย่างยาวนาน เพราะใช้เวลาจบเกมสั้น และมีวิธีการเล่นที่ง่าย แต่ถ้าหากใครอยากเดิมพันกับบาคาร่าให้ได้เงินนั้น จะต้องมี สูตรบาคาร่าใช้ได้จริง วางเดิมพันสุดแม่นไม่ต้องพึ่งดวง

            ขณะนี้ไม่ว่าใครต่างก็หันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรง ภูมิต้านทานในการป้องกันโรคก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วย เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ

ปัญหาทางการศึกษา ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน